Onze algemene voorwaarden

"Grootste leugen ooit: ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga akkoord."

Field B.V.| Wijnhaven 15, 3011WH te Rotterdam| 010 307 52 26 | info@field.nl | KVK: 81041209 | Algemene Voorwaarden FIELD

Artikel 1 | Vrijblijvende offertes
Alle offertes van FIELD zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte is kenbaar gemaakt.

Artikel 2 | Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Werving en Selectie: het behulpzaam zijn van werkgevers bij het zoeken naar arbeidskrachten, waarbij totstandkoming van een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante rechtstreekse arbeidsverhouding tussen de werkgever en de arbeidskracht wordt beoogd.
2. Opdrachtgever: de werkgever die zich bedient van de werving en selectie door FIELD
3. Arbeidskracht: de (kandidaat-) werknemer die betrokken wordt in de werving en selectie van FIELD voor een opdrachtgever.

Artikel 3 | Uitvoering van een opdracht
1. Inlichtingen die door de opdrachtgever zelf aan FIELD zijn verstrekt, zullen als juist worden aanvaard. Referenties worden uitsluitend ingewonnen met toestemming van de arbeidskracht.
2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een arbeidskracht. FIELD is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de vereisten of de verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten door FIELD in strijd met het bepaalde in lid 1 van dit artikel. Eventuele aansprakelijkheid van FIELD in dat geval is beperkt tot directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de betreffende zoekopdracht aan de opdrachtgever in rekening gebrachte en/of te brengen vergoeding.
3. Een samenwerking start als er een opdrachtbevestiging is ondertekend of als een kandidaat is begonnen met werken bij de opdrachtgever bij jullie aan de slag is gegaan.
4. De kandidaten die door FIELD ter beschikking worden gesteld werken onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.
5. De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat de kandidaten die door FIELD ter beschikking worden gesteld voorzien zijn van een werkplek die voldoet aan de Arbo-richtlijnen.

Artikel 4 | Betaling en gevolgen wanbetaling
1. De opdrachtgever zal de op de voorwaarden aangegeven vergoeding aan FIELD verschuldigd zijn zodra hij voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook aangaat met een door FIELD geworven en/of geselecteerde arbeidskracht.
2. De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door FIELD ingediende en akkoord bevonden factuur voor werving en selectie te voldoen binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Uitsluitend betalingen aan FIELD werken bevrijdend. Field C.V.| Wijnhaven 15, 3011WH te Rotterdam| 010-307 52 26 | info@field.nl | KVK: 70506590
3. Indien een factuur van FIELD niet binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan, zonder ingebrekestelling in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.
4. De kopiefactuur van de door FIELD verzonden factuur geldt als volledig bewijs van verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renteberekening begint. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. Datum van betaling is de datum waarop de bank ons tegoed crediteert of wij het verschuldigde bedrag contant hebben ontvangen. Reclames omtrent enige factuur moeten binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk bij FIELD zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust bij de opdrachtgever. Na deze termijn worden klachten niet meer aangenomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte -door wie dan ook verleend- komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Deze vergoeding zal steeds, zodra rechtsbijstand door FIELD is ingeroepen respectievelijk de vordering door FIELD ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door de opdrachtgever verschuldigd zijn.

Artikel 5 | Tarieven
1. Detavast: FIELD stelt de kandidaat beschikbaar aan Opdrachtgever voor een bepaalde periode van gewerkte uren waarbij de kandidaat onder leiding en toezicht van, en ten behoeve van, Opdrachtgever werkzaamheden verricht voor een uurtarief. Na het verstrijken van 1700 uur mag Opdrachtgever de Arbeidskracht kosteloos in dienst nemen.
2. Wervingsfee: Op basis van “no cure no pay” betaald de opdrachtgever pas op het moment dat een door FIELD geleverde kandidaat de samenwerking met de opdrachtgever aan gaat. De wervingsfee op deze basis is 21% van het bruto jaarsalaris en vakantiegeld.
3. Detachering: FIELD stelt de kandidaat beschikbaar aan Opdrachtgever voor een bepaalde periode van gewerkte uren waarbij de kandidaat onder leiding en toezicht van, en ten behoeve van, Opdrachtgever werkzaamheden verricht voor een uurtarief.
4. In de opdrachtbevestiging wordt vastgesteld voor welke uurtarief de betreffende kandidaat ter beschikking wordt gesteld. Alle uurtarieven die we communiceren en afspreken zijn exclusief BTW.
5. In de opdrachtbevestiging staat het uurtarief voor de beschikbaar ter beschikking gestelde kandidaat voor de periode die is afgesproken. In sommige gevallen kan dit uurtarief tussentijds door FIELD worden aangepast, namelijk:
• Als de werkzaamheden/verantwoordelijkheden van beschikbaar gestelde kandidaat dermate veranderen dat een ander uurtarief op zijn plaats is.
• Op 1 januari van elk kalenderjaar, als we een inflatiecorrectie doorvoeren op onze uurtarieven. Deze is gebaseerd op het inflatiecijfer van het CBS.
• Als de (sociale of fiscale) wet- en regelgeving of de toepasselijke CAO zo verandert dat de kosten stijgen. Field C.V.| Wijnhaven 15, 3011WH te Rotterdam| 010 307 52 26 | info@field.nl | KVK: 70506590

Artikel 6 | Beëindiging Samenwerking
1. In geval van een detacherings- of detavast constructie eindigt de opdracht na verloop van de termijn die in de opdrachtbevestiging is afgesproken.
2. In geval van een detacherings- of detavast constructie wordt een eventuele verlenging vastgelegd in een nieuwe opdrachtbevestiging.
3. In geval van een detacherings- of detavast constructie is opzeggen mogelijk met een opzegtermijn van 1 kalendermaand, die van start gaat aan het einde van de kalendermaand.

Artikel 7 | Aansprakelijkheid
1. FIELD draagt generlei aansprakelijkheid voor schaden en verliezen ten gevolge van handelen of nalaten van arbeidskrachten met wie de opdrachtgever (mede) als gevolg van de werving en selectie door FIELD een arbeidsovereenkomst of een daaraan verwante overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 8 | Verbod tot indienstneming van personeel
1. Het is de opdrachtgever of gelieerde bedrijven niet toegestaan om een ter beschikking gestelde kandidaat rechtstreeks in dienst te nemen, of als het een ZZP-er betreft, rechtstreeks in te huren zonder tussenkomst van FIELD , binnen 12 maanden nadat de opdracht met de ter beschikking gestelde kandidaat is beëindigd. Ook is het niet toegestaan om ze binnen deze termijn in te huren via een ander detacheringsbureau.
2. Mochten de opdrachtgever en de ter beschikking gestelde kandidaat beide rechtstreeks met elkaar zee willen zonder tussenkomst van FIELD , is dat alleen mogelijk met schriftelijke goedkeuring van FIELD.
3. Mocht een ter beschikking gestelde kandidaat binnen de in artikel 7.1 genoemde periode rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst treden dan geldt een overnamevergoeding van 450 keer het uurtarief van de ter beschikking gesteld kandidaat. Dit geldt ook als de ter beschikking gestelde kandidaat op een andere wijze dan loondienst werkzaamheden gaat verrichten voor de opdrachtgever, op een directe of indirecte manier.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen FIELD en haar opdrachtgevers.