Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden Outsourcing

FIELD Outsourcing B.V. (hierna FIELD) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 82922306 en is gevestigd aan de Wijnhaven 15 (3011 WH) te Rotterdam.

Artikel 1: Begrippen
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
– Aanbod: ieder Aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door FIELD.
– Bedrijf: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
– Diensten: advisering op het gebied van omgevingsrecht, het toetsen van omgevingsvergunningen,
begeleiding bieden in realisatieprocessen en in de voortgang van processen alsmede het aanleveren, toelichten en uitzetten van bouwplannen.
– Dienstverlening: Besloten vennootschap FIELD Outsourcing B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt, hierna: FIELD.
– Opdrachtgever: het bedrijf dat FIELD heeft aangesteld, projecten aan FIELD heeft verleend voor Diensten die door FIELD worden uitgevoerd, of waaraan FIELD een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
– Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en FIELD, alsmede voorstellen van FIELD voor Diensten die door FIELD aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door FIELD waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van FIELD, elke Overeenkomst tussen FIELD en Opdrachtgever en op elke Dienst die door FIELD wordt aangeboden.
2.2 Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal FIELD aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
2.3 Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met FIELD is overeengekomen.
2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
2.5 De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
2.6 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
2.7 Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.8 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
2.9 Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
2.10 In het geval FIELD niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3: Aanbod
3.1 Alle door FIELD gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
3.2 FIELD is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft FIELD het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor FIELD gegronde reden te weigeren.
3.3 Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.5 Oplevertijden in het aanbod van FIELD zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van FIELD heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (in gescand of origineel) aan FIELD te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
4.2 FIELD heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
4.3 FIELD is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4.4 Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
4.5 Elke overeenkomst die met FIELD wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan FIELD wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met FIELD is verbonden.
4.6 Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten.
4.7 Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5: Duur van de overeenkomst
5.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt indien de opdracht voltooid is, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die FIELD van Opdrachtgever verkrijgt.
5.2 Zowel Opdrachtgever als FIELD kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij verzuimt haar verplichtingen alsnog correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
5.3 De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover FIELD ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
5.4 Partijen kunnen de Overeenkomst met een aangetekend schrijven beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee kalendermaanden.
5.5 In geval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van FIELD tegen het overeengekomen (uur)tarief of stuksprijzen. De (uren)registratie van FIELD is hierbij leidend, tenzij anders overeengekomen.
5.6 Zowel Opdrachtgever als FIELD kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert,faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is FIELD nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6: Uitvoering van de dienstverlening
6.1 FIELD zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. FIELD staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
6.2 De Overeenkomst op basis waarvan FIELD de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
6.3 De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door FIELD aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. FIELD heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
6.4 Bij de uitvoering van de Diensten is FIELD niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor FIELD, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
6.5 FIELD is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6.6 Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt FIELD Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
6.7 De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is FIELD aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door FIELD of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft FIELD recht op een redelijke verlenging van de
(op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6.8 FIELD is gerechtigd die werkzaamheden c.q. (rechts)handelingen te weigeren c.q. niet uit te voeren die naar zijn uitsluitend oordeel niet binnen de reikwijdte van de Overeenkomst vallen, zonder daarbij tekort te schieten in de nakoming van de Overeenkomst.
6.9 FIELD kan, indien daartoe opdracht is gegeven, bemiddelen bij de totstandkoming van een of meerdere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van de feitelijke uitvoering van (project)werkzaamheden om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en/of zaken te leveren.

Artikel 7: Verplichtingen Opdrachtgever
7.1 Opdrachtgever is verplicht alle door FIELD verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat FIELD niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7.2 FIELD is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is FIELD verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door FIELD voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
7.3 FIELD kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is FIELD gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan FIELD.
7.4 Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat FIELD toegang heeft tot alle benodigde voorzieningen, materialen, medewerking van de medewerkers van Opdrachtgever en meer die FIELD redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van zijn Diensten. Opdrachtgever is gehouden FIELD toegang te verlenen tot de vergunningensystemen.
7.5 Opdrachtgever is verplicht FIELD alle bevoegdheden te verlenen die benodigd zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het verrichten van rechtshandelingen, althans het aannemen en ontslaan van personeel. Opdrachtgever is hierbij eindverantwoordelijk en dient vooraf toestemming te verlenen aan de beoogde  rechtshandeling. FIELD zal hierbij slechts zorgdragen voor de feitelijke handeling, doch te allen tijde onder de (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
7.6 Elke aan FIELD gegeven opdracht houdt tevens de bevoegdheid in om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze hulppersonen mede namens Opdrachtgever te aanvaarden. FIELD zal bij de selectie en het inschakelen van deze derden zoveel mogelijk vooraf overleggen met Opdrachtgever en daarbij de nodige zorgvuldigheid betrachten. FIELD is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen en/of onrechtmatige handelingen van deze hulppersonen, behoudens opzet of grove schuld van FIELD.
7.7 Opdrachtgever dient de getoetste vergunningen door FIELD te allen tijde te controleren.

Artikel 8: Adviezen
8.1 FIELD kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal FIELD de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
8.2 De door FIELD verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend juridisch, fiscaal en/of -bouwkundig/technisch advies. Ook indien FIELD Opdrachtgever bijstaat bij onderhandelingen is dit advies nimmer juridisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als juridisch en/of fiscaal advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist (jurist/fiscalist) te overleggen.
8.3 Opdrachtgever is op eerste verzoek van FIELD verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien FIELD wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door FIELD gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
8.4 De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe
factoren die de rapportages en adviezen van FIELD kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
8.5 Opdrachtgever zal FIELD schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 9: Feitelijke projectuitvoering
9.1 De dienstverlening van FIELD is enkel en alleen gericht op projectmanagement, in de breedste zin van het woord. Uitvoering van projectwerkzaamheden, worden te allen tijde verricht door derden waar Opdrachtgever zelf en rechtstreeks een overeenkomst mee heeft gesloten. FIELD is op geen enkele wijze betrokken bij de uitvoering van deze overeenkomst door de betreffende derde.
9.2 Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van FIELD, FIELD een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.
9.3 Indien en voor zover er door derden zaken worden geleverd, geschiedt zulks uitsluitend onder de reikwijdte van de overeenkomst tussen deze derde en Opdrachtgever, conform de voorwaarden van deze derde. Indien en voorzover daarbij enige garantie is verstrekt, is deze garantie slechts jegens deze derde afdwingbaar. Reclamaties dienen rechtstreeks bij de derde ingediend worden tenzij tussen alle betrokken partijen overeenstemming is bereikt dat FIELD namens Opdrachtgever bevoegd is om reclamaties in te dienen.

Artikel 10: Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen
10.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. FIELD is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
10.2 Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van FIELD, FIELD een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 11: Prijzen en betaling
11.1 Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
11.2 FIELD voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen (uur)tarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door FIELD opgestelde (uren)registratie (nacalculatie), tenzij anders overeengekomen.
11.3 Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
11.4 Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door FIELD ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
11.5 Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
11.6 Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
11.7 FIELD is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
11.8 Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 30 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van FIELD.
11.9 In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12: Incassobeleid
12.1 Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
12.2 Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal FIELD zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
12.3 Indien FIELD meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13: Privacy, gegevensverwerking en beveiliging
13.1 FIELD gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal FIELD de betrokkene hierover informeren.
13.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van FIELD verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever FIELD tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
13.3 Indien FIELD op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding
14.1 FIELD heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor FIELD gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
14.2 FIELD is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
14.3 FIELD is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
14.4 De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om FIELD te vergoeden voor elk financieel verlies dat FIELD lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 15: Overmacht
15.1 FIELD is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

15.2 Onder overmacht aan de zijde van FIELD wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van FIELD, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan FIELD zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van FIELD of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van FIELD buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
15.3 In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. FIELD is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16: Beperking van aansprakelijkheid
16.1 Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van FIELD alleen geacht te bestaan indien FIELD dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
16.2 Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van FIELD, is FIELD uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever FIELD binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en FIELD deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat FIELD in staat is om adequaat te reageren.
16.3 Indien het verrichten van Diensten door FIELD leidt tot aansprakelijkheid van FIELD, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens FIELD. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het
bedrag dat door haar verzekeringsmaatschappij per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.
16.4 FIELD sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. FIELD is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
16.5 Opdrachtgever vrijwaart FIELD voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door FIELD geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van FIELD.
16.6 De Diensten van FIELD zijn nimmer aan te merken als diensten in de uitoefening van ingenieur, ook niet als FIELD optreedt als projectmanager van een technisch project.
16.7 Enige door FIELD opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van FIELD.
16.8 De inhoud van het opgeleverde advies van FIELD is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van FIELD opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van FIELD. FIELD is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
16.9 Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is FIELD nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in FIELD haar eigen advies.
16.10 FIELD staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens FIELD verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
16.11 Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van FIELD vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij FIELD binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van FIELD.

Artikel 17: Geheimhouding
17.1 FIELD en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen in dien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan FIELD bekend gemaakt is en/of op andere wijze door FIELD is verkregen.
17.2 In het bijzonder ziet de geheimhouding op door FIELD opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht FIELD steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
17.3 Indien FIELD op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en FIELD zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is FIELD niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
17.4 Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door FIELD aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van FIELD vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal FIELD vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van FIELD is verspreid.
17.5 De geheimhoudingsverplichting leggen FIELD en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18: Intellectuele Eigendomsrechten
18.1 Alle IE-rechten en auteursrechten van FIELD waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij FIELD en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
18.2 Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van FIELD worden overgedragen aan Opdrachtgever, is FIELD gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IErechten verkrijgt.
18.3 Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van FIELD rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FIELD. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door FIELD opgeleverde zaken, dient FIELD expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
18.4 Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van FIELD rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
18.5 Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IErechten voordoet.

Artikel 19: Vrijwaring en juistheid van informatie
19.1 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan FIELD verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan FIELD zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
19.2 Opdrachtgever vrijwaart FIELD van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
19.3 Opdrachtgever vrijwaart FIELD voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
19.4 Opdrachtgever vrijwaart FIELD voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
19.5 Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan FIELD verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 20: Klachten
20.1 Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de Diensten van FIELD of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@field.nl met als onderwerp “Klacht”.
20.2 De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil FIELD de klacht in behandeling kunnen nemen.
20.3 FIELD zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
20.4 Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21: Toepasselijk recht
21.1 Op de rechtsverhouding tussen FIELD en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
21.2 FIELD heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
21.3 Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
21.4 Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen FIELD en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Rotterdam, 2 juni 2021